​​Brendan Lin

Brooke Lin

Chelsea Yang

Christina Bai

Coco Xiong

Connor Chang

Eason Weng

Edison Huang

Eric Ding

​Harrison Fan

Hong Yao Zhang
Jacob Kui

​James Cheng

​Leon Wu
​3rd Vice President

​4th President

William Wong

5th President​

Ashley Du

A few of our most dedicated and influential members.

Claire Hsiao

Ava Woo

9th Vice President

10th President

Good Luck to Our Graduates!

Allison Yuan

In Office, 2022-2023

Patrick Shen
​Former Secretary

Brandon Lin


Tiger Gao

Justin Liu

Madeline Yang

Owen Gao

Ashley Wong

Jasmine Zhong

Grace Mok

1st / 2nd Vice President

​3rd President

Ryan Wu
 Former Treasurer

​5th Vice President

Jasmine Lin

Katie Lee

Treasurer

​Cindy Du
8th President

Tyler Hu
​Former Treasurer

​Isabelle Yang

Steve Chen 

William Lee

Grace Lee

​Sharon Chen

Ken Zhou

11th Vice President

Nelson Zhang

Jodi Lee

Rochelle Du

Sunny Shi

Our Members

Peter Zhu

​Keva Li

Jasmine Kui

Jasmine Wang

John Li

Joanna Yang

Justin Wang

Katie Lee

Kevin Liu

Kevin Zhou

​Kevin Zhu

Masen Chow

Matthew Chiu

Nicholas Chao

​Owen Zhang

Michielle Chiu

Catherine Chen

​Lily Li
4th Vice President

Amber Sun
President

Lucy Huang
​Former Secretary

Aidan Lin

Ajay Zhou

Alan Chau


​​Amanda Shi

Amber Sun

Amy Jiang

Andre Yang

Andria Chen

​Andy Lin

Angela Bai

​Annie Yu

Ariel Huang

Belinda Lin

Jason Wu

​10th Vice President


Aaron Zhang

Treasurer

Kimberly Lu

​Harrison Lu
1st / 2nd President

Stanley Huang

Aiden Lin
Vice President

Ryan Lin

Samuel Huang

Serena Zhu

Shimo Li

Shirley Chen

Sophia Liu

Sophia Li

Tristan Wang

​Tyler Chow

Albert Liu

Winston Lee

11th President

Jennifer Li
6th President

All Current, Official Members

Vicky Zhou

6th Vice President
7th President

Bradford Lin

Jasmin Zhang

Ryan Chen
7th Vice President

Ivie Li

Secratary

Member of the Month

Masen Chou

 Secretary

Michael Sun

Brandon Lee

8th Vice President
9th President


Tyler Chow

Isabelle Lin

Jovan Fong

Sean Lee

James Yu